پیام مهم سایت کوچولو

با سلام و خوش آمدگويي...

لطفا بعد از عضويت رايگان ، قوانين و آموزش فعاليت در كوچولو را مطالعه كنيد.

 

همچنین آپلودسنتر کوچولو با سرعت بالا با حجم نامحدود در حال راه اندازی می باشد:

upload.kocholo.org

مش غضنفر و افزایش چندباره قیمت مواد لبنی

دسته بندی: مطالب طنز | نویسنده : FARNAZ |

  

از وَختی دکتر بِزِم گفتِگ چربیم رِفته بالایُ اگِر وازَم چربی بُلُمبونُم، لِنگام سیخ مِره یُ مِمیرُم، …

دِگه شام نِمُخورُمُ هر چَنروز سَرِ رام یَک سَلطِ خُردویِ ماست از اکبرآقا مِگیرُمُ شبا فِقط یَک دو لقمه نونِ ماست مُخورُم. یَک چَنوختی بود که هَم هردِفه که ماست

مِخِریدُم قیمتِش از دِفه قبلی گیرون تر مِرفتُ تو هَم یَکماه چَنبار گیرون رفت تا ایکه مسئولاما وَرداشتَن گفتن ای کارخِنه های مواد لبنی دِگه حق نِدِرَن تا اووَرِ سال

قیمتاشایِ گیرون کُنَنُ اَزو روز دِگه قیمتِ ای ماستَم که مو مِخِریدُم رو هَمو قیمتِ گیرون رَفتَش واستاد تا ایکه چَنروز جولوتَرا که رفتُم یَک سَلط ماست گیریفتُم دیدُم واز ماستِ گیرون رِفته.
به اکبرآقا گفتُم یَرِگه مَگِر قِرار ِنبود دِگه ای مواد لبنی رِ گیرون نکنَن؟ یَک خِندِیی کِردُ گفتِگ اینا اَزی قِرارا زیات مُگذارن؛ اگِر مُخواستن به قِراراشا عمل کُنَنُ پاشا

وایستَن که الان مملکتِما ایقذَر گلستون رِفته بود که هَمّه یِ مردمِ دنیا پشت مَرزاما لوکّه بودَن تا دَرِ کیشورِما واز بِره یُ کِلّه کُنَن بیَن تویُ اینجه زندگانی بُکُنَن.

حالا مو یِ مَش غضنفر موندُم وَختی کارخِنه های مواد لبنی ایقذَر گردنِشا کلفتِ که حرفِ ریئیس جمهورِمایَم گوش نِمُکُنَنُ هَم هَروَخت دِلِشا مِخه قیمتاشایِ مُبُرَن

بالا، دِگه مِخَن به حرف ما مردم گوش بِدَنُ بِرَما دل بُسوزونَن؟

برچسب ها :


ارسال نظر