مشکل از تو نبود
از من بود
با کسی حرف میزدم که
سمعک هایش را پیش دیگری جا گذاشته بود