غربت يعني
نديدن نگاهي که دوسش داري
آدم چه صبورانه بعضي از دردها را تحمل ميکند
بي آنکه بداند حق است يا ستم