غزل شمارهٔ ۴۲۱

http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/193.gif

خادم دیر مغانم، هنری بهتر از این
بی خبر از دو جهانم، هنری بهتر از این

ساقی نوش لبم دوش به یک باده نواخت
کس نداده...