غزل شماره ۴۳۷: ماه غلام رخ زیبای تو

غزل شماره ۴۳۸: ساقی دل نرگس شهلای تو
ه غزل شماره ۴۳۹: چه عقده*هاست به کار دلم ز بخت سیاه
غزل شماره ۴۴۰: آهی که رخنه کردم از وی به سنگ خاره
ی غزل شماره...