مي خوام برات بميرم شايد آه باور كني

از كتاب:يا تو يا هيچ كس

نمي خوام از آسمون چيزي برات بيارم
عكستو رو قله ي هيماليا بذارم
نمي خوام از پشت ابر ماهو واست بچينم
فقط تو خواب و رؤيا تو باشي در...