دلم تنــــگه....

تنگه همون موقعی که تا پامو گذاشتم توی همین صحن شیپورزنات صدات کردنو...
من بی هوا اشک ریختم...
دلم تنگه همونی شباییه که توی این صحن نشستمو بات حرف زدمو فقط گریه کردم...
دلم تنگه...