:::دلــ داده امــ بر بــــــاد

بـــر هـــرچـــه بــادابـــاد :::

....