دوبيتي از كتاب:يا تو يا هيچكس
نام شعر:او رفت تا بماند

اين سطر مختصر را گفتم كه او بخواند
هر چه به او نگفتم ميخواهم او بداند
او اولش نميخواست تركم كند وليكن
فهميد راز من را او رفت تا بماند.