زندگی زیباست
یعنی درست از همان روزی که
تو تمام زندگی ام شدی