کار نیکو کردن از پرکردن است

دسته بندی: ضرب المثل | نویسنده : فرنوش | یک نظر

  

روزی بهرام گور در شکارگاه مشغول شکار بود. در این حال گورخر بزرگی از دور پیدا شد. بهرام تیری در کمان گذاشت و به یکی از کنیزان خود گفت: این گورخر را آن طور که تو بخواهی شکار خواهم کرد. کنیز گفت: می خواهم که پای گور[خر] رابا تیر به گوش او بدوزی. بهرام منتظر ماند و همین که حیوان سم پای راستش را برای خاراندن به گوش خود نزدیک کرد بهرام نشانه گرفت و تیر را رها کرد و تیر به سم حیوان خورد و سپس از گوش او خارج شد و همانطور که کنیز خواسته بود پای گور به گوشش دوخته شد. کنیز گفت: ای پادشاه تو بر اثر تمرین زیاد به این کار موفق شدی نه بر اثر قدرت بازو. بهرام ناراحت شد و دستور داد کنیز را بکشند. کنیز چون خود را در معرض مرگ دید به مامور مرگ گفت: مرا نکش تا کاری کنم که پادشاه از کشتن من چشم پوشی کند. مامور پذیرفت و او را به قصری در بیرون شهر برد. آن کنیز از همان روز اول گوساله ای را که تازه به دنیا آمده بود به دوش کشید و از پله های قصر که شصت پله بود بالا برد و این کار را هر روز تکرار کرد تا این که گوساله بزرگ شد اما باز هم کنیز آن گوساله را به راحتی بالا می برد. روزی بهرام به قصد شکار بیرون رفت و در مسیر خود به همان قصر شصت پله رسید، ترجیح داد مدتی را در آن محل استراحت کند کنیز که پادشاه را دید روی خود را پوشاند گاو را به دوش گرفت و از پله ها بالا رفت. بهرام که چنین دید گفت: این کار بر اثر تمرین زیاد است نه زور بازو. کنیز که منتظر همین جمله بود خود را معرفی کرد و گفت: آن روز در شکارگاه من همین جمله را گفتم و تو دستور مرگ مرا صادر کردی. بهرام که با حقیقت روبه رو شده بود از خون او درگذشت و گفت: درست است: «کار نیکو کردن از پر کردن است»

کار نیکو کردن از پرکردن است

برچسب ها :


ارسال نظر