پرتقال


اگر پرتقال میوه محبوب شما است. شما آدمی پر قدرت و بسیار صبورید و دوست دارید کارها را به آرامی و با متانت اما در عین حال با درایت کامل و جسارت به انجام برسانید. سخت کوش و پر تلاش و کمی خجالتی هستید اما در دوستی می*توان به شما اعتماد کرد. شما دوستان خود را به دقت انتخاب می*کنید و با تمام وجود به آنها عشق می*ورزید.