شانه هايت را براي گريه كردن دوست دارم...
با بي تو بودن را براي با تو بودن دوست دارم...

( مرحومه هايده)